AGH150…

AGH150…

  • 增加绝缘监视仪标称电压范围
  • 用于IRDH... 和iso685系列
  • 测量高达交流1150 V,直流1760 V

耦合仪AGH150W-4被设计用于扩展ISOMETER® iso685... 和IRDH... 系列的标称电压范围至AC 0...1150 V, DC 0...1760 V。耦合仪通过端子 AK160连接到ISOMETER®的AK端子上。

  • 订货信息
  • 下载

版本 AGH150…


TypeNominal system voltage UnArt. No.
AGH150WAC 0…1150 V/DC 0…1100 VB915576
AGH150W-4AC 0…1150 V/DC 0…1760 VB98018006

下载 AGH150…

分类

语言

分类 产品 语言 尺寸 下载